E-Learning Platform

Terms of Use

Podmínky používání produktových videí k infuzním pumpám společnosti Micrel Medical Devices

Cílem tohoto dokumentu je definovat podmínky používání produktových videí vytvořených společností Micrel Medical Devices S.A. (se sídlem: 113 Geraka Avenue, PSČ: 15344, Gerakas, Athény, Řecko, Tel.: 0030 210 603 2333, Fax: 0030 210 603 2335, E-mail: [email protected], zapsané v obchodním rejstříku vedeném athénskou obchodní a průmyslovou komorou pod č.: 004339001000, dohlížející orgán: Národní zdravotnická společnost, DIČ: EL095175910) (dále jen „Micrel“ nebo „společnost Micrel) uživateli infuzních pump. Infuzní pumpy Micrel jsou určeny pro infuze intravenózní, intraarteriální, subkutální a intra peritoneální, v blízkosti nervů, v peroperační ráně, v epidurálním prostoru a prostoru subarachnoidálním, i pro další způsoby použití indikované v návodu k použití. Instruktážní produktová videa (dále jen „videa“) mohou být použita pro následující produkty (s výhradou pozdějšího rozšíření seznamu) Rythmic TM Evolution, Mini Rythmic TM Evolution, Rythmic TM Organiser 100, 101, 500, 501, Rythmic TM PN+ a produktové řady mikropump (MP) nebo infuzní sety a další (dále jen „produkty“). Videa jsou určena výhradně kvalifikovaným odborníkům a pacientům pro získávání informací v rámci používáni zařízení pro podávání infuzní léčby pacientům.

Pokud akceptujete níže specifikované podmínky, klikněte na tlačítko „Souhlasím“. V opačném případě klikněte na tlačítko „Zrušit“. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ bezvýhradně akceptujete naše obchodní podmínky.

Videa

Uživatelé produktů se mohou na videa týkající se jejich konkrétního produktu podívat prostřednictvím hyperlinku/webové stránky spravované společností MICREL [VLOŽIT ADRESU WEBU], po zadání svého uživatelského jména a hesla. Prezentované informace mají za úkol umožnit zdravotníkům a pacientům seznámení s produktovými řadami Micrel. Veškerá videa se musí používat v kombinaci s návody k použití. Videa návody nenahrazují! Všichni uživatelé si musí před začátkem používání produktu přečíst příslušný návod k použití. Videa jsou vizuálním znázorněním infuzních pump a způsobů jejich používání a slouží jako referenční zdroj, nikoliv jako alternativa servisních informací k produktům, způsob zaškolení k jejich používání, lékařská doporučení nebo diagnostika pacientova stavu. Neslouží ani jako doporučení léčby specifických zdravotních problémů.

Detailní informace najdete v návodu k použití. Nesprávné naprogramování pumpy může mít za následek vážné poškození zdraví pacienta nebo smrt.

Po registraci na: [VLOŽIT ADRESU WEBU] a ověření společností Micrel, že se jedná o registrovaného uživatele infuzní pumpy Micrel, bude mít uživatel možnost si po zadání svého uživatelského jména a hesla přehrávat videa.

Videa budou uživatelům k dispozici pouze pro přehrávání. Vybraní uživatelé videí (např. distributoři produktů Micrel, obchodní zástupci, vybraní specialisté atd.) si budou moci videa stahovat a používat je výhradně pro demonstrativní účely, nikoliv pro sdílení a další šíření. Při stahování je uživatel povinen se přesvědčit, že si stahuje nejaktuálnější verzi videa a obchodních podmínek.

Duševní vlastnictví / Licence a omezení vlastnických práv

Názvy produktů jsou registračními obchodními známkami ve vlastnictví společnosti Micrel Medical Devices S.A. Vlastníkem autorských práv k videím je společnosti Micrel (veškerá práva vyhrazena). Veškeré texty, grafika, obrazová a video dokumentace, které jsou součástí videa, jsou také výhradním majetkem společnosti Micrel. Jakákoliv reprodukce obsahu videí, stejně jako videa sama, stejně jako kompletní nebo částečné použití textů, grafiky, obrazového a video materiálu, který videa obsahují, jsou zakázány, s výjimkou případů, kdy k takovému jednání uživatel předem získá písemný souhlas společnosti Micrel. Společnost Micrel si vyhrazuje právo uplatnit příslušné sankce a žádat náhradu škody pokud dojde k porušení jejích vlastnických práv dle příslušných ustanovení na ochranu duševního vlastnictví a průmyslového vlastnictví.

Videa smíte používat výhradně pro svou osobní potřebu seznámení se s produkty, nikoliv pro komerční účely. Videa si mohou přehrávat pouze uživatelé, kterým k tomu bylo poskytnuto oprávnění, a kteří vyslovili souhlas s poslední verzí obchodních podmínek. Stejná podmínka platí i pro případ skupinových školení.

Videa nesmí být použita k žádným komerčním účelům. „Komerčními účely“ se rozumí použití videí jako součást zpoplatněné služby.

Zákaz „co-brandování“ videí – tj.: videa si nesmíte označit vlastním logem a to ani jeho přidáním vedle loga společnosti Micrel. Dále není povoleno videa zpřístupnit pod vlastním prolinkem, označit je svou obchodní značkou, jménem nebo jiným způsobem identifikace, který by mohl vyvolat dojem, že uvedená strana má licenci nebo práva videa používat.

Videa se nesmí ani „framovat“ – tj.: použít videa nebo jejich část v rámci stejné obrazovky na jiné webové stránce, nebo v její části.

Videa se nesmí ani „přímo prolinkovat“ - tj.: poskytnout prolink přímo na stránku s video instruktážemi, aniž by se uživatel nejprve přihlásil na domovskou stránku, na které je uveden seznam všech videí.

Videa ani jejich obsah (grafika, texty a komentáře) se nesmí reprodukovat, přehrávat, publikovat a distribuovat třetím stranám bez písemného souhlasu společnosti Micrel.

Vyloučení odpovědnosti

Uživatel videa nese plnou odpovědnost a bere na sebe veškeré následky, za které nemůže nést odpovědnost společnost Micrel, bez nároku na právní postih. Společnost Micrel nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené interpretací nebo používáním videa.

Videa slouží pouze jako zdroj informací. Jejich obsah je obecnou informací NIKOLIV radou lékaře. Obsah videí nenahrazuje odbornou lékařskou péči a doporučení. Pacienti by vždy měli konzultovat svůj zdravotní stav a léčbu se svým ošetřujícím lékařem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem.

Na obsah videí a způsob jejich použití nejsou poskytovány žádné záruky, ať už přímé či nepřímé, v souvislosti s aplikovatelností pro konkrétní pacienty či okolnosti.

„Úvodní video S1“ by mělo být shlédnuto jako první, před přehráním jiných videí.

Společnost Micrel přijala veškerá dostupná opatření pro zajištění, že informace obsažené ve video nahrávkách jsou správné. Společnost Micrel si vyhrazuje právo videa dostupná prostřednictvím hyperlinku/webových stránek kdykoliv upravovat nebo aktualizovat.

Společnost Micrel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění aktualizovat tyto obchodní podmínky.

V PLNÉM ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJE PRÁVNÍ ŘÁD, SE SPOLEČNOST MICREL ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI, EXPLICITNÍ I IMPLICITNÍ, STATUTÁRNÍ A JINÉ, VČETNĚ, ALE NE VÝLUČNĚ, IMPLIKOVANÉ ODPOVĚDNOSTI DISTRIBUTORA, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁVA TŘETÍCH STRAN A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU. Společnost Micrel nenese odpovědnost za přímou, nepřímou, speciální, přidruženou nebo následnou škodu vzniklou v souvislosti s používáním nebo nedostupností obsahu videí, danou zárukou, stanovenou na základě přestupku, smlouvy nebo jiné právní teorie.

Kompletní seznam výstrah, varování a instrukcí najdete v návodu k použití, který je dodáván s každým produktem.

Přístup k videím

V případě oprav a plánované údržby je nedostupnost hyperlinku/webových stránek mimo kontrolu společnosti Micrel. Společnost Micrel nemůže garantovat dostupnost linku a/nebo služeb, spolehlivost datového přenosu ani kvalitu přehrávání, co do rychlosti a kvality zobrazení. Společnost Micrel nenese odpovědnost v případě, že link není dostupný, nebo není možné využít určité online služby. Micrel nezajišťuje technickou podporu pro uživatele ať už telefonickou nebo e-mailovou. Společnost Micrel může kdykoliv bez předchozího upozornění zrušit přístup k hyperlinku/webové stránce bez nároku na uplatnění kompenzace za způsobenou škodu.

Mezinárodní uživatelé

Přístup k obsahu videí nemusí být pro určité jedince nebo v určitých zemích legální. Pokud si video přehráváte z místa mimo Řecko, činíte tak na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost za dodržování právního řádu své země.

Důvěrnost a ochrana osobních údajů

Uživatelské jméno a heslo jsou určeny k osobnímu použití uživatelem. Jakékoliv neautorizované použití uživatelského jména a hesla je přísně zakázáno. Uživatel se zavazuje za žádných okolností nesdílet obsah videí se třetími stranami a/nebo nesdělovat své uživatelské jméno a/nebo heslo třetím stranám. Společnost Micrel si vyhrazuje právo zakázat přístup k hyperlinku/webové stránce uživatelům, kteří tuto povinnost poruší.

Společnost Micrel se řídí řeckou a evropskou legislativou upravující ochranu osobních údajů, nepoužívá nelegální způsoby zpracování osobních údajů, ani osobní údaje uživatelů nesdílí se třetími stranami a neodesílá do třetích zemí. Společnost Micrel zpracovává osobní údaje uživatelů pouze za účelem ověření, že jde o pacienta, který používá infuzní pumpu Micrel, a to předtím, než přihlašovanému umožní přístup k videím. Uživatel má právo být informován o způsobu, jakým společnost Micrel jeho osobní údaje zpracovává a může proti způsobu zpracování kdykoliv podat stížnost a žádat, aby společnost Micrel opravila, dočasně nepoužívala, zablokovala nebo smazala jeho osobní údaje. S veškerými dotazy a připomínkami, které se týkají osobních údajů uživatelů, se uživatelé mohou obracet na kontaktní centrum společnosti Micrel na: [email protected].

Dokončením procesu registrace uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů k výše uvedeným účelům. Svůj souhlas může uživatel kdykoliv zrušit zasláním e-mailu společnosti Micrel na: [email protected].

Pravidla používání internetu

Uživatel tímto prohlašuje, že souhlasí se všemi aspekty a omezeními vztahujícími se na používání internetu a bere na vědomí fakt, že data, která jsou v oběhu prostřednictvím internetu, nejsou chráněna proti případnému přesměrování. Zobrazení loga společnosti Micrel je pouhým předpokladem k ověření pravosti. Uživatel je jedinou entitou zodpovědnou za používání dat, která se mu prostřednictvím hyperlinku/webové stránky zobrazí v internetovém prohlížeči. Uživatel tímto bere na vědomí, že společnost Micrel nemůže žádným způsobem kontrolovat způsob používání a šíření videí.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Obchodní podmínky se řídí právními předpisy Helénské republiky. Jako místně příslušný soud pro řešení veškerých sporů vzniklých v souvislosti s těmito obchodními podmínkami se určují soudy v Athénách, Řecku.

S veškerými dotazy ohledně obchodních podmínek k používání videí se na nás obracejte písemně, zasláním e-mailu na: [email protected].

Pokud souhlasíte se zde uvedenými pravidly a způsoby používání videí a splňujete zde stanovená kritéria, prosíme, abyste klikli na tlačítko „Souhlasím“ níže. V opačném případě klikněte na tlačítko „Zrušit“.