E-Learning Platform

Terms of Use

Villkor för användningen av Micrel Medical Devices Undervisningsmaterial för infusionsprodukter

Syftet med detta dokument är att fastställa de villkor som gäller för användningen av det undervisningsmaterial som ges ut av Micrel Medical Devices S.A. (Adress: 113 Geraka Avenue, 15344, Gerakas, Aten, Grekland, Tel: 0030-210-6032333, Fax: 0030-210-6032335, E-post: [email protected], Atens Industri- och Handelskammare – Allmänt Kommersiellt Regnr: 004339001000, Behörig Myndighet: National Organisation for Medicines (EOF), VAT No: EL095175910) (nedan kallad “Micrel”) till användare av infusionspumpar. Micrels infusionspumpar är avsedda för intravenösa, intraarteriella, subkutana och intraperitoneala infusioner, i nära anslutning till nerverna, intraoperativt, infusioner i epiduralrummet eller subaraknoidalrummet eller annan avsedd användning som beskrivs i Användarmanualen. Dessa undervisningsfilmer (nedan kallade ”Undervisningsmaterial”) är tillämpliga för Micrels infusionsutrustningar inklusive, men inte begränsade till, Rythmic TM Evolution, Mini Rythmic TM Evolution, Rythmic TM Organiser 100, 101, 500, 501, Rythmic TM PN+, Micropump (MP) serierna, infusionsaggregat etc. (nedan kallade “Produkterna”). Undervisningsmaterialet vänder sig strikt till kvalificerad sjukvårdspersonal och till enskilda patienter i samband med bruk av dessa utrustningar för infusion av läkemedel till patienter.

Om ni accepterar nedanstående villkor, tryck på ”Jag godkänner”. I annat fall, tryck på ”Avbryt”. Genom att trycka på ”Jag godkänner” knappen, så accepterar ni förbehållslöst de gällande villkoren.

Undervisningsmaterialet

Produkternas användare kan få tillgång till Undervisningsmaterialet för användning av dessa produkter genom en hyperlänk/webbsida genererad av Micrel www.micrelmed-elearning.com och tillgång till dessa grundar sig på att man uppger ett användarnamn och lösenord. Informationen som presenteras är utformad för att underlätta användningen av produktsortimentet för läkare, sjukvårdspersonal och patienter. Alla demonstrationer är utförda i enlighet med Användarmanualen, demonstrationerna avser däremot inte att ersätta Användarmanualen. De som tittar på filmerna måste noga läsa igenom Användarmanualen, innan de använder utrustningen. Undervisningsmaterialet avser att visuellt presentera infusionspumpsprodukterna och de rutiner som gäller för deras användning, samt att fungera som en referens, men avser inte att ersätta utbildning eller underhåll av produkten, medicinsk rådgivning eller diagnos, inte heller att agera som råd eller rekommendation om behandling av något medicinskt tillstånd.

För detaljerad information, vänligen använd er av Användarmanualen. Felaktig programmering av pumpen kan leda till dödsfall eller skada av patienten.

Efter att användaren registrerat sig på www.micrelmed-elearning.com och blivit verifierad av Micrel som en produktanvändare av Micrels infusionspump, så får användaren tillgång till Undervisningsmaterialet genom sitt användarnamn och lösenord.

Undervisningsmaterialet skall ges till Användarna i formatet ”endast visning”. Vissa användare av Undervisningsmaterialet (t.ex. distributörer, ombud, speciellt utvald sjukvårdpersonal etc.) skall kunna ladda ner Undervisningsmaterialet men endast för undervisande ändamål och inte i syfte att dela eller sprida materialet. Vid nedladdning, är det upp till användaren själv att söka efter den senast uppdaterade versionen av Undervisningsmaterialet och av Villkoren.

Immaterialrätt/ Licenser och Begränsningar

Produktnamnen är Micrel Medical Devices SA varumärken. Immateriella rättigheter till Undervisningsmaterialet tillhör Micrel (eftertryck förbjudes). De texter, grafik, bilder och videoklipp som undervisningsmaterialet består av tillhör Micrel. All reproduktion och/ eller utnyttjande vare sig delvis eller totalt gällande någon av dessa texter, grafik, bilder och videoklipp som Undervisningsmaterialet består av och/eller av Undervisningsmaterialet, är totalt förbjuden, om inte annat skriftligen har avtalats i förväg med Micrel. Micrel förbehåller sig rätten att vidta lämpliga sanktioner och rättsliga åtgärder för överträdelser av de rättigheter som föreskrivs i lagstiftningen om intellektuell och industriell egendom.

Ni får endast använda Undervisningsmaterialet för er personliga utbildning och inte för kommersiellt bruk. Endast användare som läst igenom och godkänt de gällande villkoren får ta del av det här Undervisningsmaterialet. Samma krav gäller också vid utbildning av grupper.

Ni får inte använda Undervisningsmaterialet för någon form av kommersiellt bruk. ”Kommersiellt bruk” innebär att man tar ut ett arvode för en tjänst som inkluderar Undervisningsmaterialet.

Ni får inte sammanlänka Undervisningsmaterialet. ”Sammanlänkning” innebär att till Undervisningsmaterialet länka en logotyp, ett varumärke, ett namn eller något annat igenkännande tecken av en annan part som på ett sådant sätt sannolikt ger intrycket av att en annan part har tillstånd till eller har rätt att använda Undervisningsmaterialet.

Ni får inte kopiera Undervisningsmaterialet. Att ”kopiera” innebär att Undervisningsmaterialet eller en del av det visas på samma sida som en annan webbsida eller en del av en annan webbsida.

Ni får inte länka vidare till Undervisningsmaterialet. ”Direktlänkning” innebär att länka direkt till sidan där Undervisningsmaterialet finns utan först besöka hemsidan där de licensierade Undervisningsmaterialen finns angivna.

Ni får inte reproducera, överföra, publicera eller distribuera Undervisningsmaterialet eller någon del av dess innehåll (grafik, text och berättande) till någon tredje part utan att få ett skriftligt medgivande från Micrel.

Friskrivningsklausul

Undervisningsmaterialets användare skall ta fullt ansvar och skall stå för alla följder som Micrel inte kan hållas ansvarig för, utan möjlighet till rättslig prövning.

Micrel skall inte hållas ansvarig för någon skada, av något slag, som är ett resultat av tolkningen eller användningen av Undervisningsmaterialet.

Undervisningsmaterialet ges endast ut i informationssyfte och dess innehåll är allmän information och INTE medicinsk rådgivning. Innehållet avser inte att ersätta professionell medicinsk rådgivning. Patienter skall uppmanas till att alltid söka råd hos en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare, om de har frågor gällande ett medicinskt tillstånd eller behandling.

Inga garantier ges, uttryckligen eller underförstådda gällande Undervisningsmaterialets innehåll eller dess tillämplighet för särskilda patienter eller omständigheter.

Undervisningsmaterialets ”Introduktion Video S1” skall ses före övriga videofilmer.

Micrel har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att informationen i Undervisningsmaterialet är korrekt. Micrel förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller uppgradera Undervisningsmaterialet som kan nås genom hyperlänken/webbsidan.

Micrel förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra dessa villkor.

MICREL FRÅNSÄGER SIG, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSADE TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER, ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. Micrel skall inte hållas ansvarig för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga skador eller följdskador som beror på användningen eller oförmågan att använda sig av Undervisningsmaterialets innehåll, vare sig detta baserar sig på garanti, kränkning, avtal eller annan juridisk teori.

För komplett lista av varningar, försiktighetsåtgärder och anvisningar, vänligen se Användarmanualen som medföljer dessa produkter.

Tillgång till Undervisningsmaterialet

Micrel råder inte över tillgängligheten till hyperlänken/webbsidan i de fall förebyggande underhåll av sidan utförs eller om sidan inte kan visas. Micrel kan inte garantera tillgängligheten till länken och/eller tjänsterna, sändningarnas tillförlitlighet eller prestanda vad gäller återgivning eller kvalitet. Micrel skall inte hållas ansvarig i de fall tillgänglighet till länken och/eller användningen av tjänsterna är omöjlig. Ingen teknisk assistans kan ges till användare vare sig via telefon eller elektroniskt. Micrel kan när som helst och utan förvarning, neka åtkomst till hyperlänken/webbsidan utan några rättsliga möjligheter till skadestånd.

Internationella Användare

Tillgång till detta innehåll kan för vissa personer eller i vissa länder vara olagligt. Om ni ansluter till Undervisningsmaterialet någonstans utanför Grekland, gör ni det på egen risk och är själva ansvariga för att lagarna följs i er jurisdiktion.

Sekretess och Dataskydd

Användarnamnet och lösenordet är till för användarens personliga bruk. All otillåten användning av användarnamnet och lösenordet är strängt förbjudet. Användaren förbinder sig att under inga omständigheter avslöja innehållet i Undervisningsmaterialet och/eller användarnamn och lösenord för tredje part. Micrel förbehåller sig rätten att avsluta tillgängligheten till länken/webbsidan för de användare som bryter mot dessa skyldigheter.

Micrel följer den grekiska och europeiska dataskyddslagstiftningen, deltar inte i olaglig behandling av användarens personliga uppgifter och för inte vidare personliga uppgifter till någon tredje part och/eller land. Micrel behandlar användarens personliga uppgifter i syfte om att försäkra sig att han/hon är en användare av Micrels infusionspump innan tillgång ges till Undervisningsmaterialet. Användaren har rätten att bli informerad om de personliga uppgifter som Micrel behandlar och kan opponera sig mot denna hantering och kräva att Micrel, rättar, temporärt inte använder, blockerar eller raderar dennes personliga uppgifter. Gällande eventuella frågor om användarens personliga uppgifter, så kan denne kontakta Micrel på [email protected].

I och med registreringen, så samtycker användaren till behandlingen av hans/hennes personliga uppgifter för de ändamål som beskrivits ovan. Användaren kan när som helst återkalla sitt medgivande genom att mejla Micrel på [email protected].

Regler gällande Internetanvändning

Användaren intygar härmed att han/hon är införstådd med internets alla egenskaper och begränsningar och är medveten om det faktum att de uppgifter som cirkulerar på nätet, inte är specifikt skyddade mot möjliga omdirigeringar. Visningen av Micrels logotyp ger endast en giltighetspresumtion. Användaren skall vara den enda som hålls ansvarig för användning av de uppgifter han/hon kan få på nätet via hyperlänken/webbsidan. Användaren medger härmed att Micrel omöjligen kan kontrollera användning och spridning av Undervisningsmaterialet.

Gällande Rätt och Jurisdiktion

De gällande villkoren skall styras av grekisk rätt och av domstolarna i Aten, Grekland har exklusiv jurisdiktion gällande alla frågor som kan uppstå härom.

För frågor gällande villkoren i Undervisningsmaterialet, vänligen mejla: [email protected]

Om ni godkänner de villkor som häri anges, och uppfyller nämnda kriterier, fortsätt genom att trycka på ""Jag godkänner"" knappen nedan, i annat fall tryck på ""Avbryt"".