E-Learning Platform

Terms of Use

Voorwaarden voor het gebruik van instructievideo's voor infusie-apparaten van Micrel Medical Devices

Dit document dient ter vastlegging van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van de instructievideo's die aan Gebruikers van infuuspompen worden geleverd door Micrel Medical Devices S.A. (gevestigd aan 113 Geraka Avenue, 15344, Gerakas, Athene, Griekenland, tel: 0030-210-6032333, fax: 0030-210-6032335, e-mail: [email protected], Kamer van Koophandel en Industrie Athene – algemeen registratienummer: 004339001000, bevoegd gezag: Nationale Organisatie voor Geneesmiddelen (EOF), btw nr.: EL095175910) (hierna “Micrel”). De infuuspompen van Micrel zijn geïndiceerd voor de volgende vormen van infusie: intraveneus, intra-arterieel, subcutaan en intraperitoneaal, vlakbij de zenuwen, in een intra-operatieve infusieplaats, epidurale ruimte of de subarachnoïdale ruimte of voor ander beoogd gebruik als aangegeven in de Handleiding. Deze instructievideo's (hierna de “Instructievideo's”) gelden voor de infusieapparaten van Micrel, onder meer maar niet beperkt tot de Rythmic TM Evolution, Mini Rythmic TM Evolution, Rythmic TM Organiser 100, 101, 500, 501, Rythmic TM PN+, Micropump (MP) lijnen, infusiesets etc. (hierna de “Producten”). De Instructievideo's zijn uitdrukkelijk alleen bedoeld voor gekwalificeerd Medisch Personeel en individuele patiënten in verband met het gebruik van de apparaten voor het door middel van infusie toedienen van geneesmiddelen aan patiënten.

Klik op de knop “Akkoord” indien u instemt met de hieronder genoemde voorwaarden. Klik anders op “Annuleren”. Door op de knop “Akkoord” te klikken stemt u zonder voorbehoud in met de Voorwaarden.

De Instructievideo's

Gebruikers van de Producten kunnen toegang krijgen tot een Instructievideo over het gebruik van deze Producten via een hyperlink/webpagina die wordt beheerd door MICREL, www.micrelmed-elearning.com mits zij een gebruikersnaam & wachtwoord invullen. De getoonde informatie is bedoeld ter ondersteuning van het gebruik van de Producten door clinici, professionals in de gezondheidszorg en patiënten. Alle demonstraties worden uitgevoerd conform de Handleiding, maar zijn niet bedoeld ter vervanging van de Handleiding. Na het bekijken van de video's dient men eerst de Handleiding zorgvuldig te lezen alvorens de apparaten te gebruiken. De Instructievideo's zijn bedoeld om te laten zien hoe de infuuspomp-Producten er uitzien, hoe ze moeten worden gebruikt en als referentiemateriaal, maar ze zijn niet bedoeld als vervanging van onderhoud aan of training voor een product, medisch advies of diagnose en niet als advies of aanbeveling over de behandeling van een specifieke medische aandoening.

Raadpleeg de Handleiding voor gedetailleerde informatie. Door onjuiste instelling van de pomp kan de patiënt letsel oplopen of overlijden.

Nadat de Gebruiker zich op de webpagina www.micrelmed-elearning.com heeft geregistreerd en Micrel heeft bevestigd dat hij/zij gebruiker is van een infuuspomp-Product van Micrel kan de Gebruiker met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de Instructievideo's.

De Instructievideo's worden Gebruikers aangeboden in een format dat alleen online is te bekijken. Bepaalde Gebruikers van de Instructievideo (bijvoorbeeld distributeurs, vertegenwoordigers van Micrel en daartoe aangewezen gezondheidszorgmedewerkers, etc.) kunnen de Instructievideo downloaden doch uitsluitend voor demonstratiedoeleinden en niet om te delen of te verspreiden. Een Gebruiker die wil downloaden is zelf verantwoordelijk voor het vinden van de meest actuele versie van de Instructievideo en de Voorwaarden.

Intellectuele Eigendom / Licentie en Beperkingen

Namen van Producten zijn handelsmerken van Micrel Medical Devices S.A. De intellectuele eigendomsrechten op de Instructievideo's zijn eigendom van Micrel (alle rechten voorbehouden). De teksten, grafische voorstellingen, afbeeldingen en video's waaruit de Instructievideo is opgebouwd, zijn eigendom van Micrel. Iedere vermenigvuldiging en/of exploitatie van (een gedeelte van) bedoelde teksten, grafische voorstellingen, afbeeldingen en video's waaruit deze Instructievideo's zijn opgebouwd en/of van de Instructievideo's, is absoluut verboden tenzij dit vooraf schriftelijk met Micrel is overeengekomen. Micrel behoudt zich het recht voor om passende sancties en rechtsmiddelen te vorderen ten aanzien van inbreuk op haar rechten ingevolge wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

U mag de Instructievideo alleen gebruiken voor uw persoonlijke ontwikkeling en voor niet-commercieel gebruik. De instructievideo's mogen alleen worden bekeken door Gebruikers die de actuele Voorwaarden hebben gelezen en aanvaard. Dezelfde verplichting geldt ook ten aanzien van groepstrainingen.

De Instructievideo's mogen niet voor commercieel gebruik worden ingezet. “Commercieel Gebruik” betekent dat een vergoeding in rekening wordt gebracht voor een dienst waarvan de Instructievideo's deel uitmaken.

De Instructievideo's mogen niet worden gebruikt voor co-branding. “Co-branding” betekent het aan de Instructievideo's koppelen en tonen van een logo, handelsmerk, naam of ander identificatieteken van een andere partij, op zodanige wijze dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de indruk wordt gewekt dat die andere partij een licentie voor of recht heeft op het gebruik van de Instructievideo's.

De Instructievideo's mogen niet worden gebruikt voor framing. “Framing” betekent dat een Instructievideo of een gedeelte daarvan met een andere website of een gedeelte daarvan op hetzelfde scherm verschijnt.

De Instructievideo's mogen niet worden gebruikt voor deep-linking. “Deep-linking” betekent dat direct wordt gelinkt naar een Instructievideo-pagina zonder een bezoek aan de homepage waarop de aan licentie onderworpen Instructievideo's staan vermeld.

Het is u zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Micrel niet toegestaan de Instructievideo's of (enig deel van) de inhoud (grafische voorstelling, tekst en beschrijving) daarvan te vermenigvuldigen of aan derden door te zenden, openbaar te maken of te verspreiden.

Disclaimer

De Gebruiker van de Instructievideo's aanvaardt volledige verantwoordelijkheid en neemt verantwoordelijkheid voor alle gerelateerde gevolgen waarvoor Micrel niet verantwoordelijk kan worden gehouden, zonder mogelijkheid van verhaal.

Micrel is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van interpretatie of gebruik van de Instructievideo's.

De Instructievideo's zijn alleen bedoeld als voorlichting en bevatten algemene informatie en GEEN medisch advies. De inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies. Patiënten wordt aangeraden om met eventuele vragen betreffende een medische aandoening of medische behandeling zich altijd voor advies tot een arts of andere bevoegde gezondheidszorgverlener te wenden.

Er worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven met betrekking tot de inhoud van de Instructievideo's of de toepasselijkheid daarvan op specifieke patiënten of omstandigheden.

Vóór enige andere video dient van de Instructievideo eerst de “Introductievideo S1” te worden bekeken.

Micrel heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de in de Instructievideo's vervatte informatie juist is. Micrel behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de via de hyperlink/website toegankelijke Instructievideo's aan te passen of te verbeteren.

Micrel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen.

MICREL GEEFT, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, ONDER MEER MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Micrel is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de inhoud van de Instructievideo's, op basis van garantie, onrechtmatige daad, contract of welke andere juridische figuur dan ook.

Zie voor een volledig overzicht van waarschuwingen, voorbehouden en instructies de Handleiding die bij deze producten wordt geleverd.

Toegang tot de Instructievideo's

De toegang tot de hyperlink/website is, zonder dat Micrel daar invloed op heeft, vatbaar voor mogelijke storingen en onderhoudsinterventies. Micrel kan de beschikbaarheid van de link en/of diensten, de betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht of de prestaties ten aanzien van respons of kwaliteit niet garanderen. Micrel kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien de toegang tot de link en/of het gebruik van de diensten onmogelijk is. Aan Gebruikers wordt noch telefonisch noch elektronisch technische assistentie geboden. Micrel kan te allen tijde zonder kennisgeving, de toegang tot de hyperlink/website stopzetten zonder enig bij de rechter af te dwingen recht op schadevergoeding.

Internationale Gebruikers

Toegang tot deze inhoud is mogelijk aan bepaalde personen of in bepaalde landen wettelijk niet toegestaan. Indien u vanuit een locatie buiten Griekenland inlogt op de Instructievideo's, doet u dat op eigen risico en bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de wetgeving in uw rechtsgebied.

Geheimhouding en Gegevensbescherming

Gebruikersnaam & wachtwoord zijn bestemd voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker. Ieder onbevoegd gebruik van gebruikersnaam & wachtwoord is absoluut verboden. De Gebruiker verplicht zich om de inhoud van de Instructievideo's en/of de gebruikersnaam en/of het wachtwoord onder geen enkele omstandigheid aan derden bekend te maken. Micrel behoudt zich het recht voor om toegang tot de link/website af te sluiten voor Gebruikers die hun verplichtingen niet nakomen.

Micrel houdt zich aan de Griekse en Europese gegevensbeschermingswetgeving, houdt zich niet bezig met illegale verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers en verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden en/of derde-landen. Micrel verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers ter controle of hij/zij een gebruiker is van een Micrel infuuspomp voordat hem/haar toegang wordt geboden tot de Instructievideo's. De Gebruiker heeft het recht om door Micrel te worden geïnformeerd over zijn/haar door Micrel verwerkte persoonsgegevens en kan bezwaar maken tegen de verwerking daarvan en eisen dat Micrel zijn/haar persoonsgegevens corrigeert, tijdelijk niet gebruikt, blokkeert of verwijdert. Voor problemen met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de Gebruiker, kan deze contact opnemen met Micrel op [email protected].

Door zich te registreren, stemt de Gebruiker in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor bovenomschreven doeleinden. De Gebruiker kan zijn/haar instemming te allen tijde intrekken door Micrel een e-mail te sturen op [email protected].

Regels voor internetgebruik

De Gebruiker verklaart hierbij dat hij/zij instemt met alle eigenschappen en beperkingen van internet en erkent dat op internet circulerende gegevens niet speciaal zijn beschermd tegen mogelijke omleidingen. De weergave van het Micrel-logo houdt slechts een vermoeden van rechtsgeldigheid in. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de gegevens die hij/zij kan raadplegen op het internet via de hyperlink/website ligt uitsluitend bij de Gebruiker. De Gebruiker erkent hierbij dat het voor Micrel onmogelijk is toezicht te houden op gebruik en verspreiding van de Instructievideo's.

Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank

De onderhavige Voorwaarden worden beheerst door Grieks recht en de rechter te Athene, Griekenland is exclusief bevoegd ten aanzien van alle hieruit voortvloeiende kwesties.

Voor vragen met betrekking tot de voorwaarden die van toepassing zijn op de Instructievideo's, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar: [email protected]

Als u instemt met de hierin neergelegde regels en beleidslijnen en als u voldoet aan de hierin beschreven criteria, kunt u op de knop “Akkoord” te klikken, klik anders op “Annuleren”.